INFODORADCA+
Telefon

+48 58 621 91 87

Email

biuro@infodoradca.edu.pl

Logo EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

AKTUALNOŚCI

8 marca 2019 r.

CIOP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172065


1 marca 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170509


22 lutego 2019 r.

Publikacja 308 opisów informacji o zawodzie dostępna w bazie INFOdoradca+.

Szanowni Państwo na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępna jest baza Infodoradca+. Opublikowanych zostało 308 opisów informacji o zawodzie. Docelowo, jeszcze w tym roku, liczba ta wzrośnie do 1 000 opisów. Zachęcamy do aktywnego korzystania z opracowanych materiałów.


Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca

21 lutego 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168580


15 lutego 2019 r.

PBS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1167119


13 lutego 2019 r.

ITEE

Ogłoszenie o opracowanie i udostępnienia na platformie internetowej zintegrowanej ze stroną www projektu INFOdoradca+, MULTIMEDIALNEGO PORADNIKA w formie kursu e-learning, dotyczącego tworzenia i wykorzystania Informacji o Zawodach (IoZ) w działalności Publicznych Służb Zatrudnienia/Instytucji Rynku Pracy.


Link do ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166436

7 lutego 2019 r.

Publikacja 237 opisów informacji o zawodzie dostępna w bazie INFOdoradca+.

Szanowni Państwo na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępna jest baza Infodoradca+. Opublikowanych zostało 237 opisów informacji o zawodzie. Docelowo, jeszcze w tym roku, liczba ta wzrośnie do 1 000 opisów. Zachęcamy do aktywnego korzystania z opracowanych materiałów. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszej zakładce NEWSLETTER Nr 8/2019.


Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca

4 lutego 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164592


ZGŁOSZENIA NA SEMINARIA REGIONALNE INFODORADCA+ 2019 r.

Zapraszamy do udziału w seminariach regionalnych realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA”.

W 2019 roku seminaria regionalne organizowane są w lutym i marcu w następujących miastach wojewódzkich:

Uczestnikami seminariów będą nie tylko przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ale również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, organizacje pracodawców.

SEMINARIA REGIONALNE INFODORADCA+ 2019 r.

Zeszłoroczne seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem i były wysoko ocenione przez Uczestników. Seminaria regionalne zaplanowane na 2019 rok w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, będą odbywały się w następujących terminach i miastach wojewódzkich:

 

Jednym z zaplanowanych działań promujących produkty projektu jest zorganizowanie 16 seminariów wojewódzkich z udziałem lokalnych Instytucji Rynku Pracy.

Seminaria mają na celu oprócz zaprezentowania przykładowych produktów projektu INFOdoradca+ (opisów informacji o zawodach) przeprowadzenie debaty o możliwościach wykorzystania opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy.

Seminaria będą składały się z dwóch części:

część I – prezentacja produktów projektu i założeń merytorycznych oraz informacji o zawodach opracowanych w ramach projektu;

część II – moderowana dyskusja z udziałem reprezentantów grupy docelowej i interesariuszy projektów na temat wykorzystania informacji o zawodach przez różne grupy użytkowników.

Koordynatorem zadania jest Lider projektu Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni. Partnerzy projektu odpowiadają za organizację seminariów w poszczególnych regionach zgodnie z poniższą listą:

ITeE PIB, Radom – wielkopolskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie,

IPiSS, Warszawa –   łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie,

CIOP PIB, Warszawa – mazowieckie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie,

PBS Sp. z o.o., Sopot – pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie.

Uczestnikami seminariów będą nie tylko przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ale również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, organizacje pracodawców:

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanych przez nasze Partnerstwo wydarzeniach. 


16 stycznia 2019 r.

CIOP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160665


4 stycznia 2019 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


3 stycznia 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158241


3 stycznia 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158239


ZGŁOSZENIA NA SEMINARIA REGIONALNE INFODORADCA+

Zapraszamy do udziału w seminariach regionalnych realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA”.

W 2018 roku seminaria regionalne planowane są w grudniu w następujących miastach wojewódzkich:

Zgłoszenie - http://www.seminariumregionalne.itee.radom.pl/...

Zgłoszenie - https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia...

Zgłoszenie - https://pbs.pl/2018/11/infodoradca-seminarium/

Zgłoszenie - https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/...

Zgłoszenie - https://pbs.pl/2018/11/infodoradca-seminarium-torun/

Zgłoszenie - http://www.seminariumregionalne.itee.radom.pl/...

 

Uczestnikami seminariów będą nie tylko przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ale również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, organizacje pracodawców.

Zapowiedz - Seminaria regionalne

Jednym z zaplanowanych działań promujących produkty projektu jest zorganizowanie 16 seminariów wojewódzkich z udziałem lokalnych Instytucji Rynku Pracy.

Seminaria mają na celu oprócz zaprezentowania przykładowych produktów projektu INFOdoradca+ (opisów informacji o zawodach) przeprowadzenie debaty o możliwościach wykorzystania opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy.

Seminaria będą składały się z dwóch części:

część I – prezentacja produktów projektu i założeń merytorycznych oraz informacji o zawodach
opracowanych w ramach projektu;

część II – moderowana dyskusja z udziałem reprezentantów grupy docelowej i interesariuszy projektów na temat wykorzystania informacji o zawodach przez różne grupy użytkowników.

Koordynatorem zadania jest Lider projektu Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni. Partnerzy projektu odpowiadają za organizację seminariów w poszczególnych regionach zgodnie z poniższą listą:

ITeE PIB, Radom – wielkopolskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie,

IPiSS, Warszawa –   łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie,

CIOP PIB, Warszawa – mazowieckie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie,

PBS Sp. z o.o., Sopot – pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie.

Uczestnikami seminariów będą nie tylko przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ale również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, organizacje pracodawców:

W 2018 roku seminaria regionalne planowane są w grudniu w następujących miastach wojewódzkich:

5 grudnia 2018

Seminarium regionalne w województwie świętokrzyskim

W związku z real­iza­cją pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 5 grud­nia 2018 r. w Hotelu DAL, ul. Piotrkowska 12 w Kiel­cach zostanie zor­ga­ni­zowane sem­i­nar­ium pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“.


Formularz zgłoszenia i więcej informacji pod linkiem: https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=rozwijanie-uzupelnianie-i-aktualizacja-informacji-o-zawodach-oraz-jej-upowszechnianie-za-pomoca-nowoczesnych-narzedzi-komunikacji-seminarium-kielce&t=formularz

12 grudnia 2018

Seminarium regionalne w województwie lubelskim

W związku z real­iza­cją pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 12 grud­nia 2018 r. w Lubel­skim Parku Naukowo-Technologicznym S.A., ul. Dobrza­ńskiego 3, Lublin zostanie zor­ga­ni­zowane sem­i­nar­ium pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“.


Formularz zgłoszenia i więcej informacji na stronie: https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=rozwijanie-uzupelnianie-i-aktualizacja-informacji-o-zawodach-oraz-jej-upowszechnianie-za-pomoca-nowoczesnych-narzedzi-komunikacji-seminarium-lublin&t=zaproszenie

29 listopada 2018 r.

Nowa wersja Podręcznika wydanie II. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy.


22 października 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144873


9-10 października 2018 r.

W dniach 9-10 października br. odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, w którym wzięli udział pracownicy Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ze wszystkich Wojewódzkich Urzędów Pracy w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele projektu INFODORADCA+. Było to doskonałe miejsce na promocję projektu i jego produktów. Ekspert Kluczowy ds. tworzenia Informacji o Zawodach, Krzysztof Symela, poprowadził prezentację „Projekt INFODORADCA+. Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy”.


Linki:

Prezentacja Zespołu Roboczego


18 października 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143826


17 października 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143562


25 września 2018 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


11 września 2018 r.

PBS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136430


7 września 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135818


4 września 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134985


20 sierpnia 2018 r.

CIOP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132067


20 lipca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125900


13 lipca 2018 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


9 lipca 2018 r.

IPISS

https://www.ipiss.com.pl/zamowienia-publiczne


9 lipca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1123620


19 czerwca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119758


12 czerwca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118051


6 czerwca 2018 r.

CIOP-PIB

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115987


DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116359


30 maja 2018 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113289


29 maja 2018 r.

PBS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1114737


25 maja 2018 r.

PBS Ogłoszenie na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego


17 maja 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111715


CIOP-BIP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111800


15 maja 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110863


10 maja 2018 r.

Rozpoczynamy na szeroką skalę kolejny etap tworzenia opisów informacji o zawodach, z udziałem partnerów społecznych, w tym w szczególności instytucji rynku pracy, organizacji pracowników oraz pracodawców, samorządów gospodarczych, stowarzyszeń branżowych i zawodowych. Projekty opisów, wcześniej poddane procesowi walidacji i recenzowania, będą oceniane w ramach tzw. paneli ewaluacyjnych, które są specyficznym rodzajem komisji branżowych, wypowiadających się w imieniu danego środowiska partnerów społecznych. W związku z tym kierujemy do potencjalnych partnerów społecznych ofertę współpracy. Liczymy na udział ich przedstawicieli w pracach paneli ewaluacyjnych, zgodnie z załączonym pismem , któremu towarzyszy list polecający Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .


Linki:

Pismo do Partnerów Społecznych


List polecający MRPiPS


Lista zawodów objętych projektem


25 kwietnia 2018 r.

W dniu 25 kwietnia w Warszawie, z inicjatywy Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odbyło się spotkanie dotyczące relacji między projektem Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+ oraz Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, rozwijanym w ramach projektów prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech Ministerstw – Inwestycji i Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz wszystkich pięciu partnerów, realizujących projekt. Przedyskutowano oraz uzgodniono zasady współpracy, zmierzające do zapewnienia spójności działań oraz szerzej – interwencji publicznej w tym obszarze.


24 kwietnia 2018 r.

ITeE-BIP

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


6 kwietnia 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1101733


29 marca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096505


CIOP-BIP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106595


29 marca 2018 r.

PBS publikuje w Bazie Konkurencyjności Ogłoszenie na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Recenzenta opisu informacji o zawodach


23 marca 2018 r.

IPiSS-BIP

https://www.ipiss.com.pl/zamowienia-publiczne


22 marca 2018 r.

Publikujemy nasz PODRĘCZNIK Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?


22 marca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097182


8 marca 2018 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Zapytanie ofertowe


8 marca 2018 r.

Nasze ogłoszenia Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Bazie Konkurencyjności:


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 1, nr sprawy DK/02/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 5, nr sprawy DK/05/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 73, nr sprawy DK/08/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 75, nr sprawy DK/10/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 81, nr sprawy DK/11/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 82, nr sprawy DK/12/2018


Nasze ogłoszenia w BIP :


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 2, numer sprawy DK/03/2018


29 stycznia 2018 r.

Nasze ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:


Wykonanie platformy informacyjno-komunikacyjnej on-line służącej do realizacji projektu: rozwijania, uzupełnienia i aktualizacji informacji o zawodach. Upowszechnienie zadań w ramach zespołów, nadzoru nad realizacją i postępem prac, zespołów rozliczeniowych i zaangażowanie poszczególnych członków zespołów.


Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, nr zapytania 2/ID/2018


Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach grupy C, nr zapytania 2/2018/EBR/C


Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach grupy A, nr zapytania 1/2018/EBR/A


3 stycznia 2018 r.

15.12.2017r. odbyła się Konferencja „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zobaczyć wstępne produkty w ramach projektu „Infodoradca+”, w tym m.in.: poszerzony model IoZ oraz metodologię.


17 listopada 2017 r.

Zakończył się etap pilotażu Projektu, w wyniku którego powstało pięć Informacji o Zawodach, został opracowany poszerzony model Informacji o zawodach oraz dostosowano metodologię opracowywania Informacji o zawodach do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych. Dokumenty te będą podstawą dla dalszych prac zespołów eksperckich w Projekcie. Wyniki prac pilotażowych zostały przekazane do akceptacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


16 listopada 2017 r.

W zakładce Lista zawodów dostępna jest lista 1000 zawodów wytypowanych przez MRPiPS do Projektu. Dla każdego z nich opracowana zostanie Informacja o Zawodzie.


8 listopada 2017 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie CIOP-PIB odbyło się spotkanie Zespołu Projektu z członkami Zespołu Konsultacyjno- Doradczego (przedstawicielami instytucji rynku pracy). W trakcie warsztatu konsultowano wypracowane dotychczas produkty, w szczególności poszerzony model Informacji o zawodach oraz metodologię opracowywania Informacji o zawodach. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie postulowanych i zatwierdzonych zmian do omawianych dokumentów.


2 października 2017 r.

W ramach pilotażu, zespoły eksperckie pracują nad powstaniem Informacji o Zawodach dla pięciu wybranych zawodów:


11 września 2017 r.

Trwają prace nad Zadaniem 1 Opracowanie poszerzonego modelu informacji o zawodach oraz Zadaniem 2 Dostosowanie metodologii opracowania informacji o zawodach w stosunku do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych. Zakończenie prac planowane jest na koniec października br.PARTNERZY PROJEKTU

Doradca Consultants Ltd. ITEE IPISS CIOP PBS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.


ODWIEDŹ NAS


INFOdoradca+ na Facebook INFOdoradca+ na LinkedIn INFOdoradca+ - kanał na YouTube
tps://www.youtube.com/channel/UC1ATgVf4iveAXD5JruKZmHw?view_as=subscriber"> INFOdoradca+ - kanał na YouTube