INFODORADCA+
Telefon

+48 58 621 91 87

Email

biuro@infodoradca.edu.pl

Logo EFS w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

AKTUALNOŚCI

25 lipca 2019 r.

1000 opisów informacji o zawodach

Ukończono prace nad opublikowaniem w bazie 1000 opisów informacji o zawodach. Zachęcamy do aktywnego korzystania z opracowanych materiałów.


Wszystkie materiały dostępne są na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia pod adresem: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca


30 czerwca 2019 r.

W ramach projektu INFOdoradca+ powstał multimedialny poradnik e-learningowy. Poradnik jest narzędziem, które może być wykorzystywane przez instytucje odpowiedzialne za sporządzanie informacji o zawodach do prowadzenia warsztatów metodologicznych dla ekspertów zaangażowanych w proces tworzenia opisów. Zaprojektowany kurs przeznaczony jest także do samokształcenia dla osób chcących podnieść swoje kwalifikacje dotyczące tworzenia informacji o zawodach. Ukończenie kursu zostaje potwierdzone certyfikatem.


Więcej informacji o multimedialnym poradniku w pliku do pobrania:

Kurs e-learning dla projektantów informacji o zawodach


27 czerwca 2019 r.

Konferencja ogólnopolska

27 czerwca 2019 r. w gościnnych progach Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja, podsumowująca projekt INFODORADCA+. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji rynku pracy oraz inne osoby, zainteresowane tematyką tworzenia i wykorzystywania opisów informacji o zawodach. Licznie reprezentowane były instytucje zaangażowane w realizację Projektu, poczynając od Departamentu Rynku Pracy oraz Departamentu Wdrażania EFS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, poprzez partnerów społecznych, aż po wykonawców, wchodzących w skład Partnerstwa (konsorcjum wykonawczego).

Konferencję otworzyło wystąpienie Gościa Honorowego Konferencji – P. Dyrektor Departamentu Rynku Pracy MRPiPS, dr Ewy Flaszyńskiej, która nakreśliła szerszą perspektywę działań Ministerstwa, w której mieści się Projekt INFODORADCA+. Z kolei P. Rektor APS i jednocześnie Ekspert ds. zawodoznawstwa w zespole projektowym, P. prof. dr hab. Stefan Kwiatkowski, umiejscowił Projekt w perspektywie historycznej i naukowej, a P. dr Agnieszka Majcher-Teleon (DRP MRPiPS) skupiła się na kwestii ewolucji KZiS w kontekście potrzeb rynku pracy.

Zarządzający Projektem (a jednocześnie prowadzący konferencję) Jarosław Zysnarski podkreślił, że dzięki sprawnej organizacji Projektu oraz zaangażowaniu wszystkich Partnerów udało się osiągnąć zakładane cele, obejmujące m.in. opracowanie opisów dla 1000 zawodów z KZiS. Słowa podziękowania skierowano pod adresem Partnerów, a także zespołu Ministerstwa, którego wysiłek umożliwił osiągnięcie sukcesu. Kluczowy Ekspert Projektu, dr Krzysztof Symela, przedstawił produkty / zasoby informacyjne, które powstały w ramach projektu INFODORADCA+ i których wykorzystanie zależeć będzie między innymi od zaangażowania instytucji rynku pracy. Należy przy tym podkreślić, że prowadzone w ramach Projektu badania wykorzystania informacji o zawodach, których wyniki referowali PP. Aurelia Gawryś i Tomasz Woźniczka, jednoznacznie potwierdzają, że opisy mogą stać się ważnym, przydatnym narzędziem w pracy podmiotów działających na rynku pracy, w tym jednostek publicznych służb zatrudnienia.

Prezentacje z konferencji dostępne są pod adresem: https://pbs.pl/2019/05/infodoradca-konferencja/ .

Bardzo ciekawym elementem konferencji były prowadzone przez PP. Hannę Szumińską oraz Monikę Mazut-Mitrowską panele dyskusyjne, w ramach których potencjalni użytkownicy opisów informacji o zawodach – przedstawiciele publicznych służ zatrudnienia oraz partnerów społecznych (np. pracodawców, pracobiorców oraz instytucji  edukacyjnych) – dzielili się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami dotyczącymi wykorzystania zasobów informacyjnych, wypracowanych w toku Projektu. Podsumowaniem tej części konferencji była dyskusja z udziałem uczestników-słuchaczy.

Biorąc pod uwagę tak wysoką frekwencję, jak i merytoryczną zawartość wystąpień, konferencja stanowiła ważny składnik działań promujących opisy informacji o zawodzie. Otworzyła także dyskusję na temat kolejnego etapu: faktycznego wykorzystania rezultatów Projektu przez instytucje rynku pracy oraz innych jego beneficjentów oraz wartej podjęcia kontynuacji podobnych przedsięwzięć w przyszłości.

10 czerwca 2019 r.

ITEE

Ogłoszenie o naborze ekspertów sprawdzających zasilanie bazy danych na Wortalu SZ.


Link do ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1188575


30 maja 2019 r.

W związku z zakończeniem real­iza­cji pro­jektu zapraszamy do udziału w konferencji w dniu 27 czerwca 2019 r. w godz. 10.00-15.00 w Warszawie.

Cele konferencji:

Konferencja skierowana jest do:

Insty­tucji Rynku Pracy (IRP), w tym przedstawicieli:

Intere­sar­iuszy pro­jektu, w tym przedstawicieli:

Więcej informacji na stronie https://pbs.pl/2019/05/infodoradca-konferencja/


22 maja 2019 r.

Kolejne webinarium 30 maja 2019

Webinarium pt:„Model informacji o zawodzie na współczesnym rynku pracy, czyli o czym powinien wiedzieć uczeń, jego rodzic, kandydat do zatrudnienia, pracownik, pracodawca oraz osoba udzielająca jemu wsparcia”. Czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 29 maja 2019 r. godz. 12.00 (decyduje kolejność zgłoszeń).


Formularz zgłoszeniowy na kolejn webinarium dostępny jest pod linkiem: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=q_kNsv2lOU2MCgXTOONHTtyYcmwpn79AjOT4C2XuFNtUOTBSVkNEVUo2VFhRUkNNRUxWRFNQVk42VS4u

20 maja 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1185964


14 maja 2019 r.

Kolejne webinarium

Webinarium pt:„Model informacji o zawodzie na współczesnym rynku pracy, czyli o czym powinien wiedzieć uczeń, jego rodzic, kandydat do zatrudnienia, pracownik, pracodawca oraz osoba udzielająca jemu wsparcia”. Czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 20 maja 2019 r. godz. 12.00 (decyduje kolejność zgłoszeń).


Formularz zgłoszeniowy na kolejn webinarium dostępny jest pod linkiem: https://pbs.pl/wznv

9 maja 2019 r.

Rozpoczynamy cykl czterech Webinariów

Webinarium pt:„Model informacji o zawodzie na współczesnym rynku pracy, czyli o czym powinien wiedzieć uczeń, jego rodzic, kandydat do zatrudnienia, pracownik, pracodawca oraz osoba udzielająca jemu wsparcia”. Czekamy na Państwa zgłoszenia do dnia 15 maja 2019 r. godz. 12.00 (decyduje kolejność zgłoszeń).


Formularz zgłoszeniowy na pierwsze webinarium dostępny jest pod linkiem: https://pbs.pl/wznv

26 kwietnia 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181555


9 kwietnia 2019 r.

CIOP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1178493


3 kwietnia 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177433


2 kwietnia 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177196


8 marca 2019 r.

CIOP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1172065


1 marca 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1170509


22 lutego 2019 r.

Publikacja 308 opisów informacji o zawodzie dostępna w bazie INFOdoradca+.

Szanowni Państwo na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępna jest baza Infodoradca+. Opublikowanych zostało 308 opisów informacji o zawodzie. Docelowo, jeszcze w tym roku, liczba ta wzrośnie do 1 000 opisów. Zachęcamy do aktywnego korzystania z opracowanych materiałów.


Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca

21 lutego 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168580


15 lutego 2019 r.

PBS

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1167119


13 lutego 2019 r.

ITEE

Ogłoszenie o opracowanie i udostępnienia na platformie internetowej zintegrowanej ze stroną www projektu INFOdoradca+, MULTIMEDIALNEGO PORADNIKA w formie kursu e-learning, dotyczącego tworzenia i wykorzystania Informacji o Zawodach (IoZ) w działalności Publicznych Służb Zatrudnienia/Instytucji Rynku Pracy.


Link do ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166436

7 lutego 2019 r.

Publikacja 237 opisów informacji o zawodzie dostępna w bazie INFOdoradca+.

Szanowni Państwo na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia dostępna jest baza Infodoradca+. Opublikowanych zostało 237 opisów informacji o zawodzie. Docelowo, jeszcze w tym roku, liczba ta wzrośnie do 1 000 opisów. Zachęcamy do aktywnego korzystania z opracowanych materiałów. Szczegóły znajdziecie Państwo w naszej zakładce NEWSLETTER Nr 8/2019.


Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/infodoradca

4 lutego 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164592


ZGŁOSZENIA NA SEMINARIA REGIONALNE INFODORADCA+ 2019 r.

Zapraszamy do udziału w seminariach regionalnych realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA”.

W 2019 roku seminaria regionalne organizowane są w lutym i marcu w następujących miastach wojewódzkich:

Uczestnikami seminariów będą nie tylko przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ale również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, organizacje pracodawców.

SEMINARIA REGIONALNE INFODORADCA+ 2019 r.

Zeszłoroczne seminaria cieszyły się dużym zainteresowaniem i były wysoko ocenione przez Uczestników. Seminaria regionalne zaplanowane na 2019 rok w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy, będą odbywały się w następujących terminach i miastach wojewódzkich:

 

Jednym z zaplanowanych działań promujących produkty projektu jest zorganizowanie 16 seminariów wojewódzkich z udziałem lokalnych Instytucji Rynku Pracy.

Seminaria mają na celu oprócz zaprezentowania przykładowych produktów projektu INFOdoradca+ (opisów informacji o zawodach) przeprowadzenie debaty o możliwościach wykorzystania opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy.

Seminaria będą składały się z dwóch części:

część I – prezentacja produktów projektu i założeń merytorycznych oraz informacji o zawodach opracowanych w ramach projektu;

część II – moderowana dyskusja z udziałem reprezentantów grupy docelowej i interesariuszy projektów na temat wykorzystania informacji o zawodach przez różne grupy użytkowników.

Koordynatorem zadania jest Lider projektu Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni. Partnerzy projektu odpowiadają za organizację seminariów w poszczególnych regionach zgodnie z poniższą listą:

ITeE PIB, Radom – wielkopolskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie,

IPiSS, Warszawa –   łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie,

CIOP PIB, Warszawa – mazowieckie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie,

PBS Sp. z o.o., Sopot – pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie.

Uczestnikami seminariów będą nie tylko przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ale również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, organizacje pracodawców:

Zapraszamy Państwa do udziału w organizowanych przez nasze Partnerstwo wydarzeniach. 


16 stycznia 2019 r.

CIOP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160665


4 stycznia 2019 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


3 stycznia 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158241


3 stycznia 2019 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1158239


ZGŁOSZENIA NA SEMINARIA REGIONALNE INFODORADCA+

Zapraszamy do udziału w seminariach regionalnych realizowanych w ramach projektu „Rozwijanie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA”.

W 2018 roku seminaria regionalne planowane są w grudniu w następujących miastach wojewódzkich:

Zgłoszenie - http://www.seminariumregionalne.itee.radom.pl/...

Zgłoszenie - https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia...

Zgłoszenie - https://pbs.pl/2018/11/infodoradca-seminarium/

Zgłoszenie - https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/...

Zgłoszenie - https://pbs.pl/2018/11/infodoradca-seminarium-torun/

Zgłoszenie - http://www.seminariumregionalne.itee.radom.pl/...

 

Uczestnikami seminariów będą nie tylko przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ale również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, organizacje pracodawców.

Zapowiedz - Seminaria regionalne

Jednym z zaplanowanych działań promujących produkty projektu jest zorganizowanie 16 seminariów wojewódzkich z udziałem lokalnych Instytucji Rynku Pracy.

Seminaria mają na celu oprócz zaprezentowania przykładowych produktów projektu INFOdoradca+ (opisów informacji o zawodach) przeprowadzenie debaty o możliwościach wykorzystania opisów informacji o zawodach w Instytucjach Rynku Pracy (IRP) oraz przez innych interesariuszy.

Seminaria będą składały się z dwóch części:

część I – prezentacja produktów projektu i założeń merytorycznych oraz informacji o zawodach
opracowanych w ramach projektu;

część II – moderowana dyskusja z udziałem reprezentantów grupy docelowej i interesariuszy projektów na temat wykorzystania informacji o zawodach przez różne grupy użytkowników.

Koordynatorem zadania jest Lider projektu Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o. z Gdyni. Partnerzy projektu odpowiadają za organizację seminariów w poszczególnych regionach zgodnie z poniższą listą:

ITeE PIB, Radom – wielkopolskie, małopolskie, śląskie, podkarpackie,

IPiSS, Warszawa –   łódzkie, lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie,

CIOP PIB, Warszawa – mazowieckie, opolskie, dolnośląskie, lubuskie,

PBS Sp. z o.o., Sopot – pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie.

Uczestnikami seminariów będą nie tylko przedstawiciele publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy, ale również lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, organizacje pracodawców:

W 2018 roku seminaria regionalne planowane są w grudniu w następujących miastach wojewódzkich:

5 grudnia 2018

Seminarium regionalne w województwie świętokrzyskim

W związku z real­iza­cją pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 5 grud­nia 2018 r. w Hotelu DAL, ul. Piotrkowska 12 w Kiel­cach zostanie zor­ga­ni­zowane sem­i­nar­ium pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“.


Formularz zgłoszenia i więcej informacji pod linkiem: https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=rozwijanie-uzupelnianie-i-aktualizacja-informacji-o-zawodach-oraz-jej-upowszechnianie-za-pomoca-nowoczesnych-narzedzi-komunikacji-seminarium-kielce&t=formularz

12 grudnia 2018

Seminarium regionalne w województwie lubelskim

W związku z real­iza­cją pro­jektu „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji – INFODORADCA+”, współ­fi­nan­sowanego ze środ­ków Unii Europe­jskiej w ramach Europe­jskiego Fun­duszu Społecznego, Pro­gram Oper­a­cyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś pri­o­ry­te­towa II Efek­ty­wne poli­tyki pub­liczne dla rynku pracy, gospo­darki i edukacji, Dzi­ałanie 2.4 Mod­ern­iza­cja pub­licznych i niepub­licznych służb zatrud­nienia oraz lep­sze dos­tosowanie ich do potrzeb rynku pracy, w dniu 12 grud­nia 2018 r. w Lubel­skim Parku Naukowo-Technologicznym S.A., ul. Dobrza­ńskiego 3, Lublin zostanie zor­ga­ni­zowane sem­i­nar­ium pt. „Rozwi­janie, uzu­peł­ni­anie i aktu­al­iza­cja infor­ma­cji o zawodach oraz jej rozpowszech­ni­anie za pomocą nowoczes­nych narzędzi komu­nikacji“.


Formularz zgłoszenia i więcej informacji na stronie: https://www.ipiss.com.pl/?wydarzenia=rozwijanie-uzupelnianie-i-aktualizacja-informacji-o-zawodach-oraz-jej-upowszechnianie-za-pomoca-nowoczesnych-narzedzi-komunikacji-seminarium-lublin&t=zaproszenie

29 listopada 2018 r.

Nowa wersja Podręcznika wydanie II. Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy.


22 października 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1144873


9-10 października 2018 r.

W dniach 9-10 października br. odbyło się spotkanie Zespołu Roboczego ds. poradnictwa zawodowego przy Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, w którym wzięli udział pracownicy Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej ze wszystkich Wojewódzkich Urzędów Pracy w Polsce. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele projektu INFODORADCA+. Było to doskonałe miejsce na promocję projektu i jego produktów. Ekspert Kluczowy ds. tworzenia Informacji o Zawodach, Krzysztof Symela, poprowadził prezentację „Projekt INFODORADCA+. Tworzenie informacji o zawodach funkcjonujących na rynku pracy”.


Linki:

Prezentacja Zespołu Roboczego


18 października 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143826


17 października 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143562


25 września 2018 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


11 września 2018 r.

PBS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136430


7 września 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135818


4 września 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134985


20 sierpnia 2018 r.

CIOP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132067


20 lipca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125900


13 lipca 2018 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


9 lipca 2018 r.

IPISS

https://www.ipiss.com.pl/zamowienia-publiczne


9 lipca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1123620


19 czerwca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119758


12 czerwca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118051


6 czerwca 2018 r.

CIOP-PIB

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1115987


DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116359


30 maja 2018 r.

ITeE-PIB

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1113289


29 maja 2018 r.

PBS

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1114737


25 maja 2018 r.

PBS Ogłoszenie na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Ewaluatorów opisów informacji o zawodach/ekspertów panelu ewaluacyjnego


17 maja 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111715


CIOP-BIP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1111800


15 maja 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1110863


10 maja 2018 r.

Rozpoczynamy na szeroką skalę kolejny etap tworzenia opisów informacji o zawodach, z udziałem partnerów społecznych, w tym w szczególności instytucji rynku pracy, organizacji pracowników oraz pracodawców, samorządów gospodarczych, stowarzyszeń branżowych i zawodowych. Projekty opisów, wcześniej poddane procesowi walidacji i recenzowania, będą oceniane w ramach tzw. paneli ewaluacyjnych, które są specyficznym rodzajem komisji branżowych, wypowiadających się w imieniu danego środowiska partnerów społecznych. W związku z tym kierujemy do potencjalnych partnerów społecznych ofertę współpracy. Liczymy na udział ich przedstawicieli w pracach paneli ewaluacyjnych, zgodnie z załączonym pismem , któremu towarzyszy list polecający Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej .


Linki:

Pismo do Partnerów Społecznych


List polecający MRPiPS


Lista zawodów objętych projektem


25 kwietnia 2018 r.

W dniu 25 kwietnia w Warszawie, z inicjatywy Instytucji Zarządzającej – Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, odbyło się spotkanie dotyczące relacji między projektem Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej rozpowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+ oraz Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji, rozwijanym w ramach projektów prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech Ministerstw – Inwestycji i Rozwoju, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Edukacji Narodowej, Instytutu Badań Edukacyjnych oraz wszystkich pięciu partnerów, realizujących projekt. Przedyskutowano oraz uzgodniono zasady współpracy, zmierzające do zapewnienia spójności działań oraz szerzej – interwencji publicznej w tym obszarze.


24 kwietnia 2018 r.

ITeE-BIP

https://bip.itee.radom.pl/index.php/home-2/nowe-przetargi


6 kwietnia 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1101733


29 marca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096505


CIOP-BIP

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106595


29 marca 2018 r.

PBS publikuje w Bazie Konkurencyjności Ogłoszenie na wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji Recenzenta opisu informacji o zawodach


23 marca 2018 r.

IPiSS-BIP

https://www.ipiss.com.pl/zamowienia-publiczne


22 marca 2018 r.

Publikujemy nasz PODRĘCZNIK Jak tworzyć informacje o zawodach funkcjonujących na rynku pracy?


22 marca 2018 r.

DORADCA

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097182


8 marca 2018 r.

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Zapytanie ofertowe


8 marca 2018 r.

Nasze ogłoszenia Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Bazie Konkurencyjności:


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 1, nr sprawy DK/02/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 5, nr sprawy DK/05/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 73, nr sprawy DK/08/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 75, nr sprawy DK/10/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 81, nr sprawy DK/11/2018


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 82, nr sprawy DK/12/2018


Nasze ogłoszenia w BIP :


Świadczenie usługi eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, etap I, grupa 2, numer sprawy DK/03/2018


29 stycznia 2018 r.

Nasze ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności:


Wykonanie platformy informacyjno-komunikacyjnej on-line służącej do realizacji projektu: rozwijania, uzupełnienia i aktualizacji informacji o zawodach. Upowszechnienie zadań w ramach zespołów, nadzoru nad realizacją i postępem prac, zespołów rozliczeniowych i zaangażowanie poszczególnych członków zespołów.


Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach, nr zapytania 2/ID/2018


Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach grupy C, nr zapytania 2/2018/EBR/C


Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta branżowego opisu informacji o zawodach grupy A, nr zapytania 1/2018/EBR/A


3 stycznia 2018 r.

15.12.2017r. odbyła się Konferencja „Rozwijanie, uzupełnianie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji”. Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję zobaczyć wstępne produkty w ramach projektu „Infodoradca+”, w tym m.in.: poszerzony model IoZ oraz metodologię.


17 listopada 2017 r.

Zakończył się etap pilotażu Projektu, w wyniku którego powstało pięć Informacji o Zawodach, został opracowany poszerzony model Informacji o zawodach oraz dostosowano metodologię opracowywania Informacji o zawodach do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych. Dokumenty te będą podstawą dla dalszych prac zespołów eksperckich w Projekcie. Wyniki prac pilotażowych zostały przekazane do akceptacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


16 listopada 2017 r.

W zakładce Lista zawodów dostępna jest lista 1000 zawodów wytypowanych przez MRPiPS do Projektu. Dla każdego z nich opracowana zostanie Informacja o Zawodzie.


8 listopada 2017 r.

W dniu dzisiejszym w siedzibie CIOP-PIB odbyło się spotkanie Zespołu Projektu z członkami Zespołu Konsultacyjno- Doradczego (przedstawicielami instytucji rynku pracy). W trakcie warsztatu konsultowano wypracowane dotychczas produkty, w szczególności poszerzony model Informacji o zawodach oraz metodologię opracowywania Informacji o zawodach. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie postulowanych i zatwierdzonych zmian do omawianych dokumentów.


2 października 2017 r.

W ramach pilotażu, zespoły eksperckie pracują nad powstaniem Informacji o Zawodach dla pięciu wybranych zawodów:


11 września 2017 r.

Trwają prace nad Zadaniem 1 Opracowanie poszerzonego modelu informacji o zawodach oraz Zadaniem 2 Dostosowanie metodologii opracowania informacji o zawodach w stosunku do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych. Zakończenie prac planowane jest na koniec października br.PARTNERZY PROJEKTU

Doradca Consultants Ltd. ITEE IPISS CIOP PBS

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.


ODWIEDŹ NAS


INFOdoradca+ na Facebook INFOdoradca+ na LinkedIn INFOdoradca+ - kanał na YouTube
tps://www.youtube.com/channel/UC1ATgVf4iveAXD5JruKZmHw?view_as=subscriber"> INFOdoradca+ - kanał na YouTube